Flera nya lagar träder ikraft 1 januari 2016

18:e januari 2016

Från årsskiftet görs bland annat följande ändringar inom Advokatbyrån Ranstam & Partners centrala verksamhetsområden.

FASTIGHETSRÄTT

Plan- och bygglagen (2010:900) ändras bland annat vad gäller så kallade tomtindelningar där förfarandet förenklas och reglerna för detaljplaners genomförandetid förtydligas. Vidare utökas kretsen som får överklaga startbesked samt att reglerna om hur lov och förhandsbesked ska expedieras ändras. Det kan också noteras att det i fortsättningen kommer krävas ett startbesked enligt plan- och byggförordningen (2011:338) för att bygga takkupor som inte omfattas av bygglov.

 

ENTREPRENADRÄTT

Inom byggbranschen blir det från och med 2016 krav, med vissa undantag, på elektronisk personalliggare där nödvändiga identifikationsuppgifter ska framgå. Reglerna finns framförallt i 39 kap Skatteförfarandelagen (2011:1244). Observera att kravet gäller även för arbeten som påbörjats innan årsskiftet och som förväntas pågå till efter den 30 juni 2016.

 

TVISTELÖSNING

EU har tagit fram regler om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister samt om tvistlösning online. Med anledning av det har regeringen meddelat nya föreskrifter för Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Som företagare ska man bland annat tänka på att företaget är skyldigt att informera konsumenten om möjligheten att vända sig till ARN samt om företaget avser att medverka i eventuellt tvistlösningsförfarande hos ARN. ARN kan pröva frågan oaktat om företagets avser att medverka.

För fler nya lagar och förordningar som träder ikraft i januari 2016 hänvisar vi till Regeringskansliets sammanställning över viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2015/2016 som ni finner här.

Tillbaka